Terugvinding in de tempel

Zijn ouders reisden ieder jaar, bij gelegenheid van het paasfeest, naar Jeruzalem. En overeenkomstig het gebruik bij dit feest gingen zij opnieuw daarheen toen hij twaalf jaar geworden was. Maar na afloop van die dagen bleef het kind Jezus, terwijl zij terugkeerden, in Jeruzalem achter, zonder dat zijn ouders het wisten.

Maria zei tot Jezus: Kind , waarom hebt Ge ons dit aangedaan? Denk toch eens met wat een pijn uw vader en ik naar u hebben gezocht. Maar hij antwoordde: "Wist ge dan niet, dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn? "Zij begrepen echter niet wat hij daarmee bedoelde. Hij ging met hen mee naar Nazareth en was aan hen onderdanig. Zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart. En met de jaren nam Jezus toe in wijsheid en welgevalligheid bij God en de mensen.

Gods aanwezigheid laat zich niet altijd zo ervaren. Als Hij afwezig voelt, gaat de gelovige zoeken. Net zoals Jozef en Maria totdat ze Jezus terugvinden in Jeruzalem. De wereldse dimensie en de hemelse dimensie staan hier qua gevoel, beleving en interpretatie haaks op elkaar. Het is blijvend een zoeken en vinden van een weg. De opdracht van iedere gelovige....

De Broederschap 

*    richt zich op het onderhoud van de Mariakapel en de zorg voor het beeld van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch.

*    is betrokken bij de katholieke mariale feestdagen door het jaar heen, zoals:  

         Maria, Moeder Gods (1 januari), Maria Lichtmis (2 februari), Maria Boodschap (25 maart), Maria,

         Moeder van de Kerk  Tweede Pinksterdag), de Feestdag van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch

         jaarlijks op 7 juli, de Bossche Marianoveen tussen 7 en 15 juli van elk jaar, Maria Tenhemelopneming

         (15 augustus ), Maria Koningin (22 augustus), Maria Geboorte (8 september) en Maria Onbevlekt

         Ontvangen (8 december). 

*     organiseert de vieringen in de meimaand waaronder Maria Visitatie op 31 mei en de bidtocht op Moederdag.

   De broederschap wordt ondersteund door leden/begunstigers. Het privacybeleid vindt u onder "contact/lidmaatschap'.

 

  • Facebook Social Icon

Contact

T: 06-13293752

E: info@zoetelievevrouw.nl