6. 1967-2020: ingetogener katholiek

Inleiding

Na de laatste Plechtige Omgang in 1967 veranderde de volksdevotie tot een minder uitbundige. Meer gericht op binnen in de kerk dan buiten de kerk. Geen grootschalig vertoon meer van pracht buiten de kerkmuren. Wel die van de blijvende 1000’en kaarsen die bij Maria op jaarbasis worden aangelicht. 100.000’en zelfs. De Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch blijft een baken van thuis, van rust en van gehoord voelen, waarbij de reacties van bezoekers steevast daarover verhalen. Over “even een rustmoment”, “even een woord van dank”, “bidden voor genezing of steun”, “thuis voelen in de van huis uit gevoelde traditie” of gewoon “even bij Haar zijn”.

Maria blijft dienend aan de Heilige drie-eenheid

Opvallend blijft dat Maria zelf vanuit Haar positie in de erkende mariale bedevaartsplaatsen wereldwijd verwijst naar de Heilige Drie-eenheid van God, de Vader – , God, de Zoon – en de Heilige Geest. Zij blijft nederig en dienend. Bijbels ook :”zie hier uw dienstmaagd, mij geschiede naar uw woord”.
Ook vanuit de kerk blijft het vooropstellen van het christocentrische uitgangspunt centraal staan. Een geloofsopdracht aan de gelovigen om dat niet uit het oog te verliezen, alhoewel er een tendens is die anders neigt.  De broederschap van de Zoete Lieve Vrouw acht het mede haar taak in de vieringen in de meimaand in samenspraak met de pastores het christocentrische uitgangspunt duidelijk voorop te stellen.

Bestendiging van de traditie door de ontkerkelijking heen

Tijden veranderen, maar de traditie van de “Bosch’ beevaart” en de meimaand bleef sterk. Dit, alhoewel de actieve godsdienstigheid in Nederland sterk terugliep. Dat is ontegenzeggelijk de teneur vanaf eind jaren ’60 van de 20e eeuw tot nu ruim 50 jaar later. Na  decennia polarisatie van geloofsstromingen in de rooms-katholieke kerk (bijvoorbeeld de 8 mei beweging, contact rooms-katholieken, opus dei en charismatische bewegingen), de wereldwijde misbruiksituatie in vele instellingen waar ook de kerk in sterke mate mee kampt, is er toch, in ieder geval in de Sint Janskathedraal, een groeiende neutralisatie aangebroken. Onbevangenheid en ontvankelijkheid om open te staan voor de liturgie en traditie staan centraal, De broederschap merkt dit aan de mensen die – ook zonder de rooms-katholieke traditie eigen te zijn – de verbinding in de meimaand maken door de vieringen mee te vieren. Ook aan het feit dat een deel van de mensen toch de traditie van hun jeugd, die ze lang passief lieten liggen, weer oppakken. De broederschap reikt zo laagdrempelig mogelijk de traditie aan door uitdrukkelijk mensen te stimuleren om op ieders persoonlijke wijze de verbinding te maken met Maria vanuit een christocentrische insteek. De focus op het betrekken van verzorgingshuizen en vormselgroepen komt hierin als nieuwe taakstelling vanuit de broederschap (2017/2018) bijvoorbeeld eveneens naar voren.

Boeken en publicaties vanuit de broederschap en ondersteund door de broederschap

  • Mirakelen van de Onze Lieve Vrouw te ‘s-Hertogenbosch – 1978 Stichting Zuidelijk Historisch Contact Tilburg
  • Beeld van Genade – 1978 Gooi en Sticht Hilversum
  • Het leven van maria/ Leven in Gods tegenwoordigheid. Karmel Boxmeer 2000. Auteur: Sanny Bruins o.carm.
  • Publicatie uitgegeven met steun van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw van ‘s-Hertogenbosch.
  • Maria’s tocht met Jezus – 2007 ( negen staties voor de noveen van de Zoete Lieve Vrouw ter overpeinzing)
  • Een nieuwe mantel voor Onze Lieve Vrouw – 2008 – Broederschap van de Zoete Lieve Vrouw
  • De Zoete Moeder van Den Bosch – 2017 door Augustinus Wichmans. Een vertaling uit het Latijn van boek 2, hoofdstuk 25 p. 369-383 van het boek Brabantia Mariana.

Viering van 150 jaar terugkeer van Maria in 2003

In 2003 heeft de Broederschap van de Zoete Lieve Vrouw aandacht geschonken aan het feit dat de Zoete LIeve Vrouw 150 jaar eerder weer uit Brussel is teruggekeerd. In de maand mei is tijdens de mariamaand aandacht besteed aan de bijzonderheid dat het beeld van de Zoete Lieve Vrouw weer 150 jaar in de Bossche samenleving centraal staat, als Moeder van de stad, haar bijzondere beschermheilige, zoals dat door velen in de Bossche samenleving wordt gevoeld. Het NOS-journaal besteedde er een extra onderwerp aan, zoals hierna weergegeven:

In bepaalde kerken  in het bisdom is de Zoete Lieve vrouw toen vervolgens in de maand oktober (rozenkransmaand) voor de avond en nacht door de Broederschap naar de mensen in het bisdom gebracht. Dat gebeurde in de plaatsen:  Tilburg, Uden, Vlijmen, Geldrop en Nijmegen. ’s Anderdaags ’s ochtends stond ze dan weer gewoon in de kathedrale basiliek van Sint Jan.

Maart 2018

Op 22 maart 2018 is door de Broederschap het beeld van de Zoete Lieve Vrouw voor een grondige check naar Maastricht gebracht om de “staat van het beeld” te vernemen. En om het beeld goed te conserveren.  Dit is in de donderdag voorafgaande aan de Stille/Goede Week gebeurd. Na de dienst van Goede Vrijdag’s avonds op 30 maart 2018 is het beeld wederom teruggeplaatst. In de ochtend van Stille Zaterdag heeft de broederschap Haar op de laatste dag van het paastriduüm welkom thuis geheten in de Sint Janskathedraal met een korte gebedsdienst en het zingen van het “Volkslied ter Eere van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch”. De mariakapel is vervolgens daarna weer open gesteld voor iedereen. Na terugkomst bleek de staat van het Beeld heel goed te zijn afgezien van relatief kleine herstelwerkzaamheden en aandacht voor het verfwerk van het beeld.

Authenticiteit

De broederschap kiest ervoor om de authenticiteit van de verering van het beeld van de Zoete Lieve Vrouw blijvend in de Bossche mariakapel te ondersteunen. Dat betekent dat er geen kopie van het beeld is geplaatst zoals elders meer het gebruik is.  Ook in de meimaand is het gebruik om het genadebeeld centraal te plaatsen in het gedeelte van het noordertransept van de kathedrale basiliek naast het altaar een traditioneel gebeuren. Tijdens de meimaand geschiedt dit om de jaarlijkse grote toestroom van 1000’en pelgrims vanuit het Brabantse en ver daarbuiten op te vangen. Ook tijdens de jaarlijkse bidtocht wordt het miraculeuze beeld door de broederschap tijdens de jaarlijkse processie door de stad, om het mirakel van de genezing van de pest te gedenken, gedragen.  Zoals ook de rest van het jaar de mariakapel in Den Bosch een drukbezochte plek van bezinning, gebed en berusting is gebleven. Al eeuwenlang.