PRIVACYBELEID

van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw onder den titel van Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch (hierna: de broederschap)

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Broederschap verwerkt van haar algemeen en dagelijks bestuur (verkiezing door coöptatie vanuit bestuur en algemeen directeur (plebaan/pastoor) van de broederschap) en haar leden/begunstigers of andere geïnteresseerden.
Indien men begunstiger/lid wordt van de Broederschap, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens of foto´s aan de Broederschap verstrekt, geeft men vanuit die actie uitdrukkelijk toestemming om zijn/haar persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren u om het privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
De Broederschap  is opgericht op 2 november 1834. De Broederschap voert haar ledenadministratie/houdt adres op:  Burgermeester Loefplein 50 – 5211 RZ ’s-Hertogenbosch (ANBIpublicatie: 825341401). De broederschap behoort als zodanig tot de rooms-katholieke kerk te Nederland, bisdom ’s-Hertogenbosch.
De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via het dagelijks bestuur van de broederschap, te weten dhr. R. Dirriwachter: ruuddirriwachter@gmail.com

2. Welke gegevens verwerkt de Broederschap  en voor welk doel
2.1       In het kader van de registratie ten behoeve van ledenadministratie worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam.
b) adresgegevens en/of eventueel postadres
c) (mobiel) telefoonnummer, e-mailadres.
d) datum aanvang lidmaatschap

2.2       De Broederschap verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:,  naam, adresgegevens en (mobiel) telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van de interne nieuwsbrief die 2x per jaar verschijnt en de versturing van het meimaandboekje (het boekje waarin informatie omtrent de bedevaartsviering in de kathedrale basiliek van Johannes de Evangelist te ’s-Hertogenbosch staat opgenomen). Het emailadres kan worden gebruikt om informatie te delen die niet in de nieuwsbrieven noch in het meimaandboekje staat opgenomen, maar die slechts op die wijze versneld onder de aandacht van de leden kan worden gebracht met als voorwaarde dat het delen van deze informatie niet tot de volgende nieuwsbrief kan wachten.

2.3   In het kader van de registratie van de leden van het dagelijks bestuur (algemeen directeur, proost, griffier, thesauriër en de gewone leden) worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam.
b) adresgegevens en/of eventueel postadres
c) (mobiel) telefoonnummer, e-mailadres.
d) datum aanvang lidmaatschap en pasfoto

2.4       De Broederschap verwerkt de in sub 2.3 genoemde persoonsgegevens conform bepaling 2.2 alsook voor de vermelding op de website ten behoeve van het doel; het zijn van aanspreekpunt van de broederschap als broeder/zuster waarbij de pasfoto’s kunnen worden gebruikt voor de vermelding van de broederschap op de website als dagelijks c.q. algemeen bestuur met vermelding van zijn of haar taak binnen de Broederschap.

2.5 Voor het weergeven van foto’s en films/video’s wordt toestemming gevraagd tot plaatsing op de website wanneer dit foto’s niet zijnde broederschapsbestuursleden betreft. Hiervoor zal via emailverificatie apart toestemming tot plaatsing daarvan worden verzocht voor de doelvermelding van de desbetreffende webpagina. Plaatsing wordt hetzij schriftelijk hetzij per email vastgelegd.

2.6 Persoonsgegevens van mensen, niet zijnde leden, die binnenkomen op de website zullen na afhandeling van de vraag, verwerking van de opmerking dan wel overige acties die hieruit kunnen ontstaan worden vernietigd en verwijderd op het moment dat er geen actie vanuit de broederschap meer openstaat.

3. Bewaartermijnen
3.1  Bewaartermijnen: De Broederschap verwerkt en bewaart persoonsgegevens tot maximaal één jaar nadat een lid/begunstiger aangeeft geen lid niet meer te willen zijn; na uiterlijk één jaar worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
4.1     Ter bescherming van persoonsgegevens heeft de Broederschap passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. De ledenadministratie wordt door de functionaris gegevensbescherming in een apart gesloten ledenbestand bijgehouden waarin deze functionaris wordt ondersteund door het algemene bestuur van de broederschap, te weten: algemeen directeur, proost, griffier, thesauriër en overige bestuursleden bij ontstentenis van de functionaris.

5. Persoonsgegevens; inzage, bezwaar wijziging en verwijdering
5.1     Via de administratie (contactpagina website) van de broederschap kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De broederschap zal daartoe uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren.

5.2     Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, leden 1 tot en met 5, kunt u eveneens contact opnemen met de administratie.

5.3     Indien u klachten hebt over de wijze waarop de broederschap uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming zoals vermeld onder 1.

6. Bestuur (broeders/zusters  van de broederschap)
6.1  De leden van het bestuur van de broederschap kunnen via de functionaris gegevensbescherming zoals onder  punt 1. genoemd worden bereikt met specificatie van hun activiteiten ten behoeve van de Broederschap. Dit geschiedt ten behoeve van de leden dan wel ten behoeve van Europese dan wel landelijke wetgeving op grond waarvan dit wordt gelast.

24 Mei 2018
Broederschap van Onze Lieve Vrouw onder den titel van Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch