Zondag 8 september 2019, 10.00 uur en 11.45 uur

Maria Geboorte

Lezingen:

EERSTE LEZING:                     Micha H. 5 , v. 1-4a

TWEEDE LEZING:                    Romeinen H. 8, v 28-30

EVANGELIE:            Mattheus, H.1, v. 1-16, 18-23

Celebrant: Dhr. V. Blom, plebaan van de parochiële eenheid Johannes en Maria 's-Hertogenbosch

Feest van Maria Geboorte 8 september 2019

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van  Oranje-Nassau enz. enz. enz. Zo openen alle door ons staathoofd te
ondertekenen wetten en besluiten. En die driemaal enzovoort is een samenvatting van meer dan veertig titels die onze Koning van generaties voor
hem heeft verworven. Een hele familiegeschiedenis wordt bloot gelegd wanneer je het leven van al deze personen uit de vaderlandse geschiedenis zou gaan
bestuderen.


Het evangelie van het feest van Maria Geboorte had op eenzelfde wijze ingekort kunnen worden: Wij Jezus van Nazaret, Koning der Joden enz. enz. enz. Toch
maakt Matteüs er zich niet zo makkelijk van af. Beginnend bij Abraham volgt een volledige opsomming van alle geslachten die aan Jezus zijn voorafgegaan.
De boom van Jesse (Isaï), hier in de noordelijke kooromgang tegen één van de pilaren afgebeeld door de middeleeuwse schilders, verhaalt ons beeldend een
deel van die lange stamboom van Jezus die ons zojuist is voorgelezen.

Wat op het eerste gezicht misschien overkomt als een dorre opsomming van namen, blijkt, wanneer je er stil naar luistert -en het overweegt- de rijkdom van
heel de heilsgeschiedenis te bevatten. De belofte gedaan aan Abraham dat zijn nageslacht talrijk zou zijn als de sterren aan de hemel of de zandkorrels aan het
strand van de zee……de belofte van God aan David dat uit zijn Huis de Redder, de Messias geboren zou worden......aan wat door de profeten is gesproken.......ja,
dat alles vindt zijn voltooiing in Jezus Christus. Zo horen wij het ook bij de profeet Micha: uit het kleinste van Juda’s geslachten wordt Hij geboren die over
Israël zal heersen.


God heeft de menswording van zijn Zoon eeuwenlang voorbereid: Abraham, David, Jozef. Allen zijn zij een schakeltje in die stamboom en Maria neemt
daarbij een heel bijzondere plaats in. Haar geboortedag is als het ware het begin van de verlossing. Want als zij ter wereld komt die bestemd is om de moeder
van de Heer te worden, breekt de dageraad aan. In de lange stamboom is Maria het alles bepalende sluitstuk. Zij is, zoals we het zien afgebeeld op schildering in
de kooromgang, de kroon op de boom van Jesse.

Vandaag vieren wij de geboorte van Maria en in het getijdengebed van deze dag bidden wij: ‘Uw geboorte, Maagd en Moeder Gods, bracht vreugde en vrede
over heel de aarde, want uit u is opgegaan de Zon der gerechtigheid: Jezus Christus’.

 

Broeders en zusters, heel die lange stamboom waarmee Matteüs zijn evangelie opent laat ons zien dat God mensen nodig had om die menswording van zijn
Zoon voor te bereiden. Abraham, David, profeten, de heilige Jozef……..Maria. God heeft haar uitverkoren…….zij staat het dichts bij de komst van Jezus.
God had mensen nodig. God heeft mensen nodig, ook vandaag. God is met ons, zo hoorden wij aan het slot van het evangelie, maar willen wij ook bij God
zijn???


Jozef wordt in het evangelie de rechtschapene genoemd, dat wil zeggen, degene die geheel was gericht op de wil van God. Ondanks twijfel en onzekerheid bleef
hij trouw aan de God van Israël, aan de God van het verbond. En Maria bezingt in het Magnificat haar kleinheid en nederigheid tegenover God die aan haar
zulke grote dingen heeft gedaan.


Willen wij de weg inslaan van Maria en Jozef door vertrouwvol JA te zeggen op datgene wat God van ons vraagt. Als wij bij God, en van God willen
zijn....als wij serieus werk willen maken van ons christen-zijn....als we ervaren dat God met ons is en wij bij Hem willen horen, vraagt dat van ons dezelfde
gelovige houding als Maria en Jozef.


Vandaag is het aan ons om die lange stamboom van Jezus’ familie voort te zetten. Het evangelie beschrijft ons alle geslachten tot Jezus……….aan ons om
het voort te zetten. De boom van Jesse groeit verder daar mensen het geloof omarmen en Jezus volgen op de weg van het leven.


Broeders en zusters, alle wetsteksten en officiële besluiten die in ons land worden afgekondigd openen met de woorden dat Willem-Alexander bij de
Gratie Gods Koning is. Bij de gratie Gods, dat wil zeggen: door Gods Genade. Zijn familie historie wordt samen gevat in een drievoudig enzovoort: te veel om
op te noemen.


Bij de gratie (de genade) Gods zijn wij volgelingen van de Koning der Joden. Over die Koning zegt de profeet Micha ons vandaag: ‘Hij zal een man van vrede
zijn’. Deze woorden van Micha zullen dit het thema vormen voor de Kerststal in onze St. Jan opdat wij ook zelf mensen van vrede zijn en die vrede doorgeven
van geslacht op geslacht. Amen.

De Broederschap 

*    richt zich op het onderhoud van de Mariakapel en de zorg voor het beeld van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch.

*    is betrokken bij de katholieke mariale feestdagen door het jaar heen, zoals:  

         Maria, Moeder Gods (1 januari), Maria Lichtmis (2 februari), Maria Boodschap (25 maart), Maria,

         Moeder van de Kerk  Tweede Pinksterdag), de Feestdag van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch

         jaarlijks op 7 juli, de Bossche Marianoveen tussen 7 en 15 juli van elk jaar, Maria Tenhemelopneming

         (15 augustus ), Maria Koningin (22 augustus), Maria Geboorte (8 september) en Maria Onbevlekt

         Ontvangen (8 december). 

*     organiseert de vieringen in de meimaand waaronder Maria Visitatie op 31 mei en de bidtocht op Moederdag.

   De broederschap wordt ondersteund door leden/begunstigers. Het privacybeleid vindt u onder "contact/lidmaatschap'.

 

  • Facebook Social Icon

Contact

T: 06-13293752

E: info@zoetelievevrouw.nl