Meimaandthema: Maria, een weg naar Christus

Maandag 21 mei 2018. Subthema: Maria, voorbeeld van geloof.

 

Feestdag: Gedachtenis van Maria, Moeder van de Kerk (Tweede Pinksterdag), 10.00 uur 

Lezingen

EERSTE LEZING:  Handelingen der Apostelen, H.  1, 12-14 

EVANGELIELEZING: Johannes, H. 19, 25-34

Celebrant:mr. drs.  G. van Rossem, plebaan (pastoor) van de kathedrale basiliek van Johannes de Evangelist (Sint Jan)

Maria, moeder van de Kerk

Al zo lang als de Sint-Jan bestaat – en de Sint-Jan in zijn eerste vorm werd al 800 jaar geleden gebouwd – speelt de Mariaverering er een belangrijk rol; de laatste 640 jaar heeft daarin het beeld van de Zoete Lieve Vrouw een centrale plaats gekregen. Maar de Mariaverering in het christendom gaat nog veel verder terug. Al in de geschriften van de eerste eeuwen, zoals de Evangeliën, en daarna in de geschriften van de Kerkvaders, zie je dat Maria er een bijzondere plaats inneemt. Ze is immers de moeder van de beloofde Messias, de moeder van Jezus Christus, Gods mensgeworden Zoon; de moeder van de Verlosser.

Ja, het is Maria’s rol in Gods plan geweest om als moeder Jezus Christus ter wereld te brengen, om Jezus onder ons geboren te laten worden en Hem als moeder te begeleiden en ondersteunen bij zijn menselijke weg in deze wereld. En in zekere zin is dat nog steeds de moederlijke rol van Maria. Ze heeft geen enkel ander verlangen dan om dienstbaar te zijn aan de voortgaande komst van Christus in onze wereld, bij alle mensen, van alle tijden en plaatsen. Nog steeds werkt Maria er door haar gebed en haar moederlijke liefde aan mee dat Jezus door zijn Geest ook in ons hart en ons leven aanwezig en werkzaam kan zijn en zijn heilzame kracht en liefde aan ons kan meedelen.

Maria is dus moeder van Christus, maar daarmee ook moeder van allen die bij Christus horen.  Zo helpt zij als een moeder mee aan de opbouw van de Kerk, die ook wel het Lichaam van Christus wordt genoemd, omdat Christus wil voortleven in ons, zijn leerlingen. Vandaar dat Jezus, als een soort geestelijk testament vlak voor zijn sterven, Maria als moeder aan ons toevertrouwde met de woorden: “Ziedaar uw Moeder” (Joh 19, 27). We hoorden het zojuist in de evangelielezing.

 

Sindsdien hebben de christenen van Oost en West haar altijd als een geestelijke moeder van de gelovigen beschouwd. Heel bijzonder ook in onze Sint-Jan, waar we Maria al eeuwenlang vereren als onze Zoete Moeder. Om deze blijvende moederlijke taak van Maria tot uitdrukking te brengen, kreeg Maria van de zalige paus Paulus VI, bij de afsluiting van het 2e Vaticaans Concilie, de titel: “Moeder van de Kerk”. Onze huidige paus Franciscus heeft besloten om dit ook in de kerkelijke liturgie tot uitdrukking te brengen door deze Tweede Pinksterdag te bestemmen als een liturgische gedachtenis van Maria, moeder van de Kerk. Hiermee komt ook de rol van Maria’s aanwezigheid op Pinksteren nog beter naar voren (Hand. 1, 14). Want Maria was daar uitdrukkelijk aanwezig bij die eerste christenen op het Pinksterfeest, zoals we hoorden in de 1e lezing.

Maria speelt namelijk niet alleen een moederlijke rol bij de ontvangenis en geboorte van Jezus, toen de heilige Geest over haar neerdaalde om als maagd toch Moeder van Christus te kunnen worden, maar Maria speelt ook opnieuw een moederlijke rol bij de geboorte van Christus in de harten van de gelovigen, toen namelijk de heilige Geest op Pinksteren opnieuw neerdaalde over alle gelovigen (Hand. 2, 4).

Want dat was de uiteindelijke bedoeling van de komst en geboorte van Jezus Christus in onze wereld, namelijk dat Hij vervolgens ook in onze levens binnen zou kunnen komen, en als het ware ook in ons geboren zou kunnen worden, door de werking van zijn Geest.

En zo kun je dus zeggen dat de eerste zending – nl. van Gods Zoon, Jezus Christus, als God-met-ons -, zijn voltooiing bereikt in de tweede zending – nl. van Gods Geest, als God-in-ons. Terwijl Kerstmis en Pasen allereerst feesten zijn van Christus, is Pinksteren daarom meer het feest van ons, christenen; of beter gezegd: het feest van Christus die voortleeft in ons, door zijn Geest. En Maria speelt op beide momenten een sleutelrol. Maria is namelijk eerst, door de overschaduwing van de heilige Geest, Moeder van Christus geworden, om daarna op Pinksteren, opnieuw door de komst van de heilige Geest, ook Moeder van de Christenen, in wie Christus voortleeft, te worden, Moeder van de Kerk.

Vragen wij dan op voorspraak van Maria, onze Zoete Moeder, dat de heilige Geest ook ons opnieuw wil aanraken, zodat ook in onze tijd, in ons midden het christelijk leven opnieuw mag opbloeien: “Kom, heilige Geest, kom o kracht uit den hoge, vernieuw en vervul onze harten, verlicht onze geest, genees onze verwondingen, beziel onze geloofsgemeenschap en maak ons samen tot getuigen van Jezus Christus en tot medewerkers van God Rijk in deze wereld. Amen.

De Broederschap 

*    richt zich op het onderhoud van de Mariakapel en de zorg voor het beeld van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch.

*    is betrokken bij de katholieke mariale feestdagen door het jaar heen, zoals:  

         Maria, Moeder Gods (1 januari), Maria Lichtmis (2 februari), Maria Boodschap (25 maart), Maria,

         Moeder van de Kerk  Tweede Pinksterdag), de Feestdag van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch

         jaarlijks op 7 juli, de Bossche Marianoveen tussen 7 en 15 juli van elk jaar, Maria Tenhemelopneming

         (15 augustus ), Maria Koningin (22 augustus), Maria Geboorte (8 september) en Maria Onbevlekt

         Ontvangen (8 december). 

*     organiseert de vieringen in de meimaand waaronder Maria Visitatie op 31 mei en de bidtocht op Moederdag.

   De broederschap wordt ondersteund door leden/begunstigers. Het privacybeleid vindt u onder "contact/lidmaatschap'.

 

  • Facebook Social Icon

Contact

T: 06-13293752

E: info@zoetelievevrouw.nl