Meimaandthema: Maria, een weg naar Christus

Maandag 21 mei 2018. Subthema: Maria, voorbeeld van geloof.

 

Feestdag: Gedachtenis van Maria, Moeder van de Kerk (Tweede Pinksterdag), 8.30 uur

Lezingen

EERSTE LEZING:  Handelingen der Apostelen, H.  1, 12-14 

EVANGELIELEZING: Johannes, H. 19, 25-34

Celebrant: dhr. R.H.T. van Aken (pastoor) van de parochiële eenheid Johannes en Maria (St. Lucaskerk)

Inleiding/feest van Pinksteren

U kent vast de icoon van Pinksteren waar de schilder de apostelen heeft afgebeeld in de bovenzaal met tongen van vuur op de hoofden. De apostelen zijn allemaal zichtbaar, en zitten in een soort halve cirkel. En in het midden zit gaan apostel, maar Maria. Toen ik voor het eerst deze icoon zag, werd het voor mij duidelijk hoe belangrijk de rol van Maria is geweest bij het bidden om de Heilige Geest. Zo lezen wij in de eerste lezing in de Handelingen van de apostelen dat zij ‘eensgezind bleven volharden in het gebed’, en wij lezen ook dat zij niet de enige waren. De rest van de zin luidt: ‘zij waren eensgezind in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria de moeder van Jezus en met zijn broers’. Kortom, de eerste christenen, met de groep leerlingen, apostelen en de Heilige vrouwen waren aanwezig in de bovenzaal en zij baden, om de komst van de Geest. Maria wordt apart vermeld. Net zoals de apostelen bij naam genoemd worden, wordt Maria bij naam genoemd. En dat heeft een reden. Maria is namelijk degene die reeds de Heilige Geest heeft ontvangen en vol vertrouwen, vol vuur, de apostelen bemoedigt en begeleid. Hiermee geeft de icoon terecht aan dat Maria in het midden staat. Hiermee wordt duidelijk dat Maria inderdaad de moeder van de Kerk is, want de Kerk wordt geboren op het pinksterfeest en Maria leidde die geboorte in. 

 

Evangelie: Jezus geeft de apostel Johannes maar ook ons gelovigen, Maria

In het evangelie lezen wij dat Jezus tot Maria zegt: ‘vrouw, ziedaar uw zoon’ en dat Hij tot Johannes zegt: ‘zie daar uw moeder’. Vlak voor zijn dood vertrouwd Jezus zijn moeder toe aan zijn geliefde apostel. Dit is niet alleen een nobel gebaar opdat er iemand is die voor je moeder zorgt, maar het is vooral een spirituele erfenis die Jezus toevertrouwd aan Johannes en daarmee aan de Kerk, aan ieder van ons. Jezus, vertrouwd ons zijn Moeder Maria toe. Zijn kostbaarste bezit wordt overgedragen op het ultieme moment van Zijn overlijden. Voordat we gaan uitdiepen wat dit voor een spirituele erfenis is, is het goed te vermelden dat Jezus iets aan ons geeft. En Jezus geeft nooit iets voor niets. Alles wat Jezus geeft heeft een doel en een goed doel.

Sommige mensen zeggen namelijk dat zij liever rechtstreeks tot Jezus bidden en Maria niet nodig hebben. Natuurlijk kan je rechtstreeks tot Jezus gaan, daar is niets mis mee, maar het is niet zo dat wij Maria niet nodig hebben. Iedereen die een diep spiritueel leven heeft, heeft Maria ontdekt in zijn of haar leven. Iedere heilige heeft een diepe devotie tot Maria. Eigenlijk is er geen diep evenwichtig geestelijk leven mogelijk zonder Maria een plaats te geven in ons bestaan. Jezus geeft nooit iets voor niets. Vandaag geeft Hij zijn Moeder aan ons.

 

Het belang van Maria

Waarom is Maria van belang? Voor twee dingen: Maria leert ons de overgave aan God en zij leert ons te leven in de heilige Geest. Als eerste de overgave aan God. Als de engel aan haar verschijnt in Lucas 1, zegt Maria haar fiat, haar ‘ja’ tegen het wonder dat God voor haar gaat doen. Wij vinden het zo ontzettend moeilijk om Gods plan voor ons leven te onderscheiden. Wij vinden het heel moeilijk om ‘ja’ te zeggen tegen God in ons leven omdat wij voortdurend denken dat we het zelf wel kunnen. Wij zetten ons zelf op de eerste plaats en bepalen wat wij gaan doen. Maria laat ons zien dat wij niets hoeven vrezen voor God. Dat een open, transparante houding van vertrouwen tot wonderen kan leiden. Dat een open, heilige ziel, een doorgeefluik van de Goddelijke genade kan zijn. Dat het leven in God heel wat minder vermoeiend is dan een leven dat een gevecht voert, zoals het onze. Zeg ja, samen met Maria, op alles wat God voor jou in petto heeft. En daarvoor is het nodig om het tweede punt te beleven, namelijk het leven in de Geest. In Lucas 1 lezen wij dat Maria wordt aangesproken door de engel als begenadigde, of als vol van genade. Hier geeft de engel aan dat Maria al leeft in de Heilige Geest. Met Maria is het permanent Pinksteren. Het leven in de Geest is het doel van iedere christen. Dat is waar Jezus voor bidt in Johannes 17 wanneer Hij zegt: ‘Vader, laat hen één zijn zoals wij één zijn’. Dat is wat Titus in zijn derde hoofdstuk zegt met de woorden: ‘Met Pasen zijn wij gered, met Pinksteren zijn wij vernieuwd’ (Tit 3, 4-5). De Geest maakt ons één met God en redt ons niet alleen, maar vernieuwd ons leven. ‘Laat je leiden door de Geest’, zegt Paulus in Galaten 5 (16, 25), ‘want wij hebben dit nieuwe leven te danken aan de Geest’. Maria leert ons dit nieuwe leven in de Geest te leiden. Vraag haar om je te helpen dieper in God te leven.

 

 

Conclusie

Concluderend kunnen wij zeggen dat de Heilige Geest is uitgestort op de dag van Pinksteren en dat Maria vol was van de Geest en ons leert in God te leven door haar innerlijk vertrouwen. Maria is daarmee de moeder van de Kerk. Zij is uw geestelijk moeder die ons leert te gaan tot Jezus.

 

Bidt, samen met haar, om een nieuwe uitstorting van de Heilige Geest. Amen.

De Broederschap 

*    richt zich op het onderhoud van de Mariakapel en de zorg voor het beeld van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch.

*    is betrokken bij de katholieke mariale feestdagen door het jaar heen, zoals:  

         Maria, Moeder Gods (1 januari), Maria Lichtmis (2 februari), Maria Boodschap (25 maart), Maria,

         Moeder van de Kerk  Tweede Pinksterdag), de Feestdag van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch

         jaarlijks op 7 juli, de Bossche Marianoveen tussen 7 en 15 juli van elk jaar, Maria Tenhemelopneming

         (15 augustus ), Maria Koningin (22 augustus), Maria Geboorte (8 september) en Maria Onbevlekt

         Ontvangen (8 december). 

*     organiseert de vieringen in de meimaand waaronder Maria Visitatie op 31 mei en de bidtocht op Moederdag.

   De broederschap wordt ondersteund door leden/begunstigers. Het privacybeleid vindt u onder "contact/lidmaatschap'.

 

  • Facebook Social Icon

Contact

T: 06-13293752

E: info@zoetelievevrouw.nl